Privacyreglement

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn, gevestigd aan Boezemsingel 100 3034 CA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Https://fysio-hoppesteijn.nl

Adres: Boezemsingel 100

3034 CA Rotterdam

T: 088-8233532.

E-mail: info@fysio-hoppesteijn.nl

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u bij ons in behandeling bent. Op basis van de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) leggen wij de volgende gegevens van u vast:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • indien relevant: contactadressen

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheidsgegevens
  • burgerservicenummer (BSN)

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn verwerkt naast de gegevens die nodig zijn voor uw behandeling persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling ( indien relevant)

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bv in uitwisseling met zorgverzekeraars en verwijzers.

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ook worden niet meer gegevens vastgelegd dan strikt nodig is. Medische dossiers worden conform de Wgbo 15 jaar bewaard. Declaraties en facturen bewaren wij conform de fiscale bewaartermijn 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn deelt uw persoonsgegevens met derden uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw behandeling of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens worden bij voorbeeld gedeeld met uw verwijzer of arts. Als u zonder verwijzing komt gebeurd dat alleen na uw toestemming. Voor het delen van uw gegevens met overige zorgverleners buiten de praktijk of voor andere doeleinden, vragen wij eerst uw toestemming.

Uw gegevens worden gebruikt om te declareren bij uw verzekeraar

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapiepraktijk Hoppesteijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@fysio-hoppesteijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan persoonlijk of via info@fysio-hoppesteijn.nl contact met ons op.

Tevens wijzen wij u er op dat in een dergelijke situatie de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Rotterdam, 10-5-2018